Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :20-09-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-09-19 Gia Lai
Ninh Thuận
19-09-19Bình Định: 182,352,
Quảng Trị: 090,951,
Quảng Bình: 958,005
Trúng 182 Bình Định,
Trúng 090 Quảng Trị,
Trúng 958 Quảng Bình
301
18-09-19Đà Nẵng: 031,978,
Khánh Hòa: 855,681
Trượt691
17-09-19Đắc Lắc: 854,959,
Quảng Nam: 727,676
Trúng 854 Đắc Lắc,
Trúng 727 Quảng Nam
706
16-09-19TT Huế: 734,905,
Phú Yên: 909,787
Trúng 734 TT Huế,
Trúng 909 Phú Yên
402
15-09-19Kon Tum: 967,842,
Khánh Hòa: 571,531
Trúng 967 Kon Tum,
Trúng 571 Khánh Hòa
855
14-09-19Đà Nẵng: 451,505,
Quảng Ngãi: 786,942,
Đắc Nông: 497,574
Trúng 451 Đà Nẵng,
Trúng 786 Quảng Ngãi,
Trúng 497 Đắc Nông
773
13-09-19Gia Lai: 746,157,
Ninh Thuận: 072,612
Trúng 072 Ninh Thuận622
12-09-19Bình Định: 133,159,
Quảng Trị: 781,445,
Quảng Bình: 591,131
Trúng 133 Bình Định,
Trúng 781 Quảng Trị,
Trúng 591 Quảng Bình
836
11-09-19Đà Nẵng: 761,583,
Khánh Hòa: 918,596
Trúng 761 Đà Nẵng,
Trúng 918 Khánh Hòa
581
10-09-19Đắc Lắc: 254,199,
Quảng Nam: 164,390
Trúng 254 Đắc Lắc,
Trúng 164 Quảng Nam
556
09-09-19TT Huế: 227,910,
Phú Yên: 687,179
Trúng 227 TT Huế,
Trúng 687 Phú Yên
272
08-09-19Kon Tum: 743,935,
Khánh Hòa: 015,064
Trúng 743 Kon Tum,
Trúng 015 Khánh Hòa
326
07-09-19Đà Nẵng: 411,912,
Quảng Ngãi: 480,785,
Đắc Nông: 060,671
Trúng 411 Đà Nẵng,
Trúng 060 Đắc Nông
428
06-09-19Gia Lai: 164,451,
Ninh Thuận: 370,012
Trúng 164 Gia Lai492
05-09-19Bình Định: 779,821,
Quảng Trị: 999,994,
Quảng Bình: 099,058
Trúng 779 Bình Định,
Trúng 999 Quảng Trị,
Trúng 099 Quảng Bình
239
04-09-19Đà Nẵng: 228,279,
Khánh Hòa: 471,777
Trúng 228 Đà Nẵng,
Trúng 471 Khánh Hòa
304
03-09-19Đắc Lắc: 866,280,
Quảng Nam: 960,113
Trúng 866 Đắc Lắc,
Trúng 960 Quảng Nam
669
02-09-19TT Huế: 217,385,
Phú Yên: 280,325
Trúng 280 Phú Yên911
01-09-19Kon Tum: 133,913,
Khánh Hòa: 512,700
Trúng 133 Kon Tum464
31-08-19Đà Nẵng: 111,920,
Quảng Ngãi: 459,319,
Đắc Nông: 706,252
Trúng 111 Đà Nẵng,
Trúng 706 Đắc Nông
415
30-08-19Gia Lai: 951,168,
Ninh Thuận: 988,807
Trúng 988 Ninh Thuận363
29-08-19Bình Định: 685,839,
Quảng Trị: 067,585,
Quảng Bình: 596,265
Trúng 685 Bình Định,
Trúng 067 Quảng Trị,
Trúng 596 Quảng Bình
428
28-08-19Khánh Hòa: 769,507,
Đà Nẵng: 552,886
Trúng 552 Đà Nẵng506
27-08-19Đắc Lắc: 822,894,
Quảng Nam: 987,915
Trúng 822 Đắc Lắc,
Trúng 987 Quảng Nam
405
26-08-19TT Huế: 487,357,
Phú Yên: 815,527
Trúng 487 TT Huế,
Trúng 815 Phú Yên
473
25-08-19Kon Tum: 236,085,
Khánh Hòa: 149,461
Trúng 236 Kon Tum,
Trúng 149 Khánh Hòa
781
24-08-19Đà Nẵng: 448,447,
Quảng Ngãi: 164,445,
Đắc Nông: 815,334
Trúng 448 Đà Nẵng,
Trúng 164 Quảng Ngãi,
Trúng 815 Đắc Nông
488
23-08-19Gia Lai: 181,751,
Ninh Thuận: 221,060
Trúng 181 Gia Lai,
Trúng 221 Ninh Thuận
421
22-08-19Bình Định: 363,173,
Quảng Trị: 612,567,
Quảng Bình: 880,972
Trúng 612 Quảng Trị,
Trúng 880 Quảng Bình
617
21-08-19Đà Nẵng: 372,220,
Khánh Hòa: 858,939
Trúng 372 Đà Nẵng,
Trúng 858 Khánh Hòa
145
20-08-19Đắc Lắc: 952,681,
Quảng Nam: 585,287
Trúng 952 Đắc Lắc,
Trúng 585 Quảng Nam
625